Zawód Psycholog Szkolny

Dlaczego psycholodzy korzystający z dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli mają gorzej?

Jakie formy doskonalenia można dofinansowywać

Ze środków na doskonalenie zawodowe Nauczycieli można dofinansowywać:

  • organizację doradztwa metodycznego dla Nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych (środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, nie mogą przekraczać 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli; z kolei dofinansowanie, jakie otrzyma szkoła zatrudniająca Doradcę metodycznego, nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia Nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przynajmniej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Doradcy);
  • organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla Nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
  • organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie;
  • organizację doskonalenia zawodowego Nauczycieli szkoły lub placówki; szkolenie Rad Pedagogicznych.

W części lub w całości można dofinansować:

  • kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia Nauczycieli;
  • kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla Nauczycieli skierowanych przez Dyrektora szkoły lub placówki;
  • przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie Nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez Dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia z uwzględnieniem przede wszystkim kwalifikacji posiadanych przez Nauczycieli oraz potrzeb ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności danej formy doskonalenia zawodowego w pracy, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa.

Rola organu prowadzącego 

Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego Nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających Nauczycieli. Nie określa natomiast zasad korzystania przez Nauczycieli ze środków na dofinansowanie, tzn. nie uchwala regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Uchwały jednostek samorządu terytorialnego regulujące zasady korzystania przez Nauczycieli ze środków na dofinansowanie były kwestionowane przez wojewodów jako niezgodne z prawem. Przykładem może być rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 4 grudnia 2009 r. stwierdzające, że art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela nie upoważnia Rady Gminy do uchwalenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli. Przywołany przepis formułuje właściwość Rady Gminy wyłącznie w kwestii wyodrębnienia w uchwale budżetowej środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Organ prowadzący corocznie ustala także maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Takie ustalenia są dokonywane w porozumieniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli.

Źródło: » Dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli || Librus.pl

Jak wynika z przepisów, jako pracownicy szkoły możemy starać się o dofinansowanie do różnych form dokształcania. Niestety doświadczenia (przynajmniej moje) pokazują, że przepisy te są doskonale dostosowane do nauczycieli, natomiast nauczyciel – psycholog ma trochę gorzej. Przede wszystkim przez to, że niewiele jest takich form dokształcania w przypadku, których możemy skorzystać z sensownego dofinansowania.

W Gdyni, na przykład, wygląda to tak, że można starać się o dofinansowanie studiów podyplomowych, które trwają np. dwa semestry i obejmują minimum 250 godzin dydaktycznych i za taką formę kształcenia można dostać aż 800 zł na semestr dofinansowania z UM, co w przypadku kursów dla nauczycieli bardzo często pokrywa nawet 80% całych kosztów.

Do tego, można dofinansować krótsze formy dokształcania np. szkolenia trwające mniej niż 250 godzin, ale w takich przypadkach jest to zaledwie 120 zł na cały rok szkolny.

Dlaczego psycholodzy mają gorzej? Ponieważ np. kurs podstawowy z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie kosztuje 1600 zł i obejmuje 70 godzin szkoleniowych, tak więc nasze dofinansowanie jednorazowe w Gdyni to zaledwie 120 zł. Takie szkolenie mimo małej ilości godzin daje naprawdę pożyteczne narzędzia do pracy w szkole, ale niestety nie możemy skorzystać z lepszego dofinansowania. Natomiast jak zapiszemy się na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, na których niewiele więcej się dowiemy ponad to co już wiemy ze studiów i literatury to już mogą nam dofinansować nawet w 70% (w zależności od uczelni).

Będę wdzięczna za informację jak to wygląda w waszych miastach, albo może ktoś się podzieli swoim doświadczeniem w obejściu przepisów lub sposobach przekonania dyrekcji, tudzież organów prowadzących do lepszego wykorzystania środków.

Jestem psychologiem, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *