Zawód Psycholog Szkolny

Po co i dla kogo IPET?

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny jest dokumentem, zawierającym planowane działania wobec ucznia z niepełnosprawnością posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Orzeczenie mogą uzyskać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym, ale to ostatnie dotyczy wyłącznie szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 roku zniesiony został obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. Znaczy to, że od tamtej pory mamy obowiązek tworzenia wyłącznie IPETów.

Zgodnie z przepisami przedszkola i szkoły zapewniają uczniowi:

1. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

3. Zajęcia specjalistyczne – z naciskiem na te które zaleca Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w orzeczeniu.

4. Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

IPET powinien zawierać:

Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, czyli musi określać:

1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. W przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, a gdy mamy do czynienia z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym.

3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

4. Działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

Kto opracowuje program?

Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Generalnie psycholog lub pedagog obowiązkowo uczestniczą w takich spotkaniach, a czasem na nich spoczywa odpowiedzialność za ich organizacje i przebieg.

Na jaki okres opracowuje się program?

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. W praktyce IPET tworzy się co roku, ponieważ zespół specjalistów i nauczycieli opracowujących program ma obowiązek raz w roku szkolnym, dokonywać ewaluacji programu, czyli okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. Poza tym w miarę potrzeb, powinno się dokonywać oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny.

Ile zespół ma czasu na opracowanie programu?

Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. Zwykle zespół spotyka się w drugiej połowie września, ponieważ gdy mamy do czynienia z nowym uczniem warto go trochę poznać zanim zacznie się opracowywać dla niego program.

Kto koordynuje pracę zespołu?

Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

Ile razy spotyka się zespół? Kto może brać udział w jego pracach?

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

Komu należy wydać kopię IPET- u?

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię IPET- u.

Jestem psychologiem, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci.

3 komentarze

  • Paweł

    Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. Jaki jest czas na zatwierdzenie IPET’u? Czy w ciągu tych 30 dni należy sporządzić i zatwierdzić, czy w ciągu 7 dni od terminu na sporządzenie ipetu?

    • Justyna Małas

      Dziękuję za to pytanie, dzięki niemu zorientowałam się, że wpis wymaga nowej aktualizacji, gdyż znów zmieniły się przepisy w 2018 roku. W tej chwili wygląda to tak – zespół pracujący z uczniem, który ma wydane orzeczenie ma 30 dni na przeprowadzenie obserwacji i przygotowanie WOPFU (wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia) i na tej podstawie tworzy IPET, który musi być przygotowany do 30 września przy założeniu, że uczeń rozpoczął naukę z 1 września. Wtedy też należy zorganizować spotkanie z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia, który zostaje zapoznany z dokumentacją WOPFU i IPET, podczas spotkania może podpisać IPET i/lub zaproponować jakieś zmiany. U mnie takie spotkania z rodzicami organizowane są zwykle w ostatnich tygodniu września, żeby zmieścić się w tych 30 dniach. Jednak zdarza się, że spotkanie z różnych powodów odbędzie się w innym terminie, dlatego obok podpisu wpisuje datę. W rozporządzeniu nie ma terminu kiedy rodzic musi zatwierdzić IPET, jednak placówka musi się wywiązać z tego zadania w ciągu 30 dni od dnia złożenia orzeczenia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *