Photo by Angelina Litvin on Unsplash
Awans zawodowy

Awans psychologa w szkole

Awans zawodowy nauczyciela psychologa jest w tym roku popularnym zagadnieniem i dostałam dużo pytań dotyczących tego tematu w ostatnim czasie. Tak duże zainteresowanie zagadnieniem spowodowane jest, jak przypuszczam, po pierwsze tym, że przepisy się nieco zmieniły, po drugie większość z nas nie miała nawet wzmianki na ten temat podczas studiów, a po trzecie zgodnie z obietnicami ustawodawców otworzono w szkołach wiele nowych etatów dla psychologów, i z tego powodu stajemy się coraz liczniejsza grupą zawodową. Poniżej zamieszczam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na wstępie, czuję się w obowiązku uprzedzić, że nie jestem ekspertem w interpretowaniu przepisów, dlatego też, jeśli wśród czytelników jest ktoś, kto ma większą wiedzę i będzie chciał coś uzupełnić lub skomentować zapraszam do kontaktu za pomocą komentarzy poniżej artykułu lub przez formularz kontaktowy – będę wdzięczna za wszystkie wskazówki i spostrzeżenia.

Gdzie można znaleźć informację dotyczące awansu zawodowego nauczyciela, w tym też pracującego w szkole psychologa?

Dokumentem określającym wymogi dotyczące awansu w hierarchii szkolnej jest Ustawa Karta Nauczyciela. Pierwotna karta nauczyciela obowiązuje od dnia 26 stycznia 1982 r. jednak tegorocznych stażystów obowiązuje już karta nauczyciela po zmianach ogłoszonych dnia 22 maja 2018 r. Bardzo przejrzysty skrót w formie zestawienie najważniejszych zmian w tym obszarze możemy przeczytać na stronie CEN.

Ile jest stopni awansu zawodowego nauczyciela?

W szkole mamy szansę na awans 3 razy. Zgodnie z Art. 9a. 1. są 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1) nauczyciel stażysta (z tym stopniem rozpoczynamy karierę w szkole);
2) nauczyciel kontraktowy;
3) nauczyciel mianowany;
4) nauczyciel dyplomowany.

Jak wygląda proces ubiegania się o awans zawodowy w szkole?

Jeżeli rozpoczniemy pracę (zostaniemy zatrudnieni) w ciągu pierwszych 14 dni września, nie mając wcześniej żadnego doświadczenia w szkole stajemy się nauczycielem stażystą i rozpoczynamy (kiedyś roczny – a dokładnie 9-cio miesięczny) od teraz trwający 1 rok i 9 miesięcy staż na nauczyciela kontraktowego.

Gdy czas zakończenia stażu się zbliża, należy złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego – kiedyś warunkiem uzyskania awansu było „uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie”.  Przewodniczącym komisji był dyrektor szkoły, który powoływał zespół w skład, którego wchodzili nauczyciele o stopniu minimum n-la mianowanego i opiekun stażu. W tej chwili w ustawie znajdujemy zmianę, w której czytamy, że warunkiem ukończenia stażu jest „zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną”, jednak dalej po zmianach stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły, co według mnie wskazuje, że ten pierwszy egzamin nadal stażyści zdawać będą na terenie szkoły tylko skład komisji się znacznie zwiększył, jak czytamy dalej w Art. 9g. ust. 1:

Art. 9g. 1. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania;
5) opiekun stażu.

Każdy, kto zostanie zatrudniony po 14 września nie może rozpocząć stażu, mówi o tym Art. 9d.:

Art. 9d. 1.  Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym, że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

Gdy już uzyskaliśmy stopień nauczyciela kontraktowego musimy wedle nowych przepisów przepracować w szkole 3 lata (kiedyś wystarczyły 2 lata), aby móc wnioskować o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Czas pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia awansu a wnioskowaniem o rozpoczęcie stażu na następny, w wyjątkowych przypadkach, można skrócić do 2 lat. Jak czytamy w ust. 4a art. 9d:

4a. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole, co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Po zakończeniu stażu i otrzymaniu opinii o ocenie dorobku zawodowego, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego, podobnie jak wcześniej musi zdać egzaminu przed komisją egzaminacyjną, jednak w tym przypadku stopień awansu zawodowego nadaje organ prowadzący szkołę. W związku z tym również egzamin odbywa się najczęściej w siedzibie danego Wydziału Edukacji lub organu, któremu podlega placówka. Okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego pozostał bez zmian i nadal trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Po tym jak uzyskamy tytuł nauczyciela mianowanego, możemy popracować następne 4 lata (lub 2 lata, jeżeli postaramy się o skrócenie okresu stażu – o czym wspominałam powyżej) i rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego, który również trwa 2 lata i 9 miesięcy (pozostało bez zmian).

Powyżej, jak potrafiłam najjaśniej, odpowiedziałam na trzy najczęstsze pytania, które otrzymuję, spodziewam się, że nie wyczerpują one tematu, dlatego w tym miejscu przekazuje wam link do treści Ustawy o Karcie Nauczyciela, z której korzystałam szukając na nie odpowiedzi Ustawa Karta Nauczyciela z aktualnymi zmianami w 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące awansu znajdziecie w rozdziale 3a zaczynającym się od strony 14.

 

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

One Comment

Dodaj komentarz