Psycholog Szkolny

Definicje i regulacje prawne pomocy psychologicznej w szkole w kontekście nadużyć seksualnych

Według Światowej Organizacji Zdrowia [1986] przemoc seksualna wobec dziecka to „nadużywanie dziecka dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe i starsze” [za Starowiczem 1992, s. 33].

Brytyjski Komitet ds. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci definiuje molestowanie seksualne następująco:

’Dzieckiem seksualnie wykorzystywanym uznać można każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez zaniedbywanie swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej” [Glaser, Frosh ,1995].

Zgodnie z art. 200 Kodeksu karnego:

POMOCY„Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej”

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa :

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
3) zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Art. 2 Rozporządzenia i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie :

Ile kroć w ustawie jest mowa o przemocy w rodzinie
„należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

Art. 12. Rozporządzenia i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi:

„Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora”

§ 15 Rozporządzenia o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że w ramach procedury Niebieskiej Karty przedstawiciel oświaty:

1) podejmuje działania, o których mowa w § 11 pkt 2it. a i c oraz pkt 3 i 5;

2) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

3) udziela kompleksowych informacji rodzicowi,opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Dodaj komentarz