Photo by Nguyen Dang Hoang Nhu on Unsplash
Awans zawodowy

Psycholog szkolny nauczyciel mianowany – sprawozdanie

Jeśli szukasz inspiracji do napisania planu rozwoju zawodowego znajdziesz je tutaj.  

Sprawozdanie z realizacji stażu pisać musimy cyklicznie co semestr/okres (ta nomenklatura zmienia się tak często, że pozostawię te obie wersje). Na koniec stażu będziesz mieć 5 takich sprawozdań ponieważ 6 będzie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdania cząstkowe nie muszą zawierać wszystkiego co zaplanowałaś/-eś na początku, ale powinny być zgodne z wymaganiami z rozporządzenia, czyli zawierać wszystkie 8 punktów:

§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Poza tym, udowadniając w sprawozdaniu realizację wymagań nie można zapomnieć o powinnościach. Oznacza to, że trzeba w planie uwzględnić:

 • realizację zadań szkoły;
 • doskonalenie zawodowe;
 • przeprowadzenie 12h zajęć w obecności opiekuna i dyrektora, czyli po 4 godziny w każdym roku szkolnym;
 • przeprowadzenie 2h zajęć otwartych dla nauczycieli (w ciągu całego stażu, czyli 2 lata i 9 m-cy).
Strona tytułowa§ 7 ust. 2 pkt. 1§ 7 ust. 2 pkt. 2§ 7 ust. 2 pkt. 3§ 7 ust. 2 pkt. 4§ 7 ust. 2 pkt. 5§ 7 ust. 2 pkt. 6§ 7 ust. 2 pkt. 7§ 7 ust. 2 pkt. 8

Nazwa Placówki w której odbywa się staż

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Nauczyciel kontraktowy: mgr Imię i Nazwisko
Opiekun stażu: mgr Imię i Nazwisko
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

 

 

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
;

1. Dokonywałam diagnozy problemów środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 • Współpracowałam z psychologami i pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami w celu lepszego poznawania problemów rodzinnych i wychowawczych podopiecznych;
 • Prowadziłam konsultacje i wywiady z rodzicami wychowanków w celu diagnozowania występujących u nich trudności oraz aby lepiej poznać ich sytuacje społeczno-socjalne;
 • Obserwowałam zachowania dzieci podczas różnego rodzaju zajęć i aktywności;
 • Prowadziłam badania diagnostyczne, w celu określenia aktualnego wieku rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz sfery jego najbliższego rozwoju, przy wykorzystaniu pomocy do diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju (PEP-R). Formułowałam wnioski postdiagnostyczne, dzięki którym dokonywałam modyfikacji scenariuszy zajęć oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • Analizowałam wytwory swobodnej aktywności dzieci przedszkolnych oraz uczestniczących
  w zajęciach WWRD w kontekście poziomu rozwoju grafomotorycznego i intelektualnego;
 • Wspierałam i edukowałam rodziców w zakresie niepełnosprawności występujących u ich dzieci oraz możliwości pozyskania różnorodnych możliwych form wsparcia na terenie placówki i domu rodzinnego;
 • Prowadziłam rozmowy psychoedukacyjne z rodzicami i opiekunami dotyczące stosowania prawidłowych oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych wobec Podczas spotkań wykorzystywałam założenia metody 15 kroków Bena Furmana oraz Porozumienia bez Przemocy (NVC).

2. Aktualizowałam wiedzę biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. – powinności!
I tu wymieniamy wszystkie konferencje, kursy i szkolenia w jakich uczestniczyliśmy przez okres stażu, które też zawarliśmy w sprawozdaniach cząstkowych.

3. Brałam udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych. – powinności!
Każda placówka ma obowiązek organizowania różnych form dokształcania dla nauczycieli, dlatego warto to wyróżnić w oddzielnym punkcie. Wpisując np. uczestniczyłam w szkoleniu pt. „nazwa szkolenia” prowadzonym przez (imię i nazwisko) w dniach (data) w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

4. Brałam udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego „o nazwie”.
Jak wyżej np. uczestniczyłam w spotkaniu zespołu samokształceniowego pt. „nazwa szkolenia” prowadzonym przez (imię i nazwisko)  w dniach (data).

5. Uczestniczyłam w pracach związanych z realizacją zadań placówkipowinności!
Pomysły na przykładowe wpisy:

 • Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami i opiekunami uczniów i wychowanków w obecności wicedyrektora;
 • Podejmowałam działania interwencyjne wobec uczniów i ich rodzin w sytuacjach kryzysowych;
 • Podejmowałam współpracę z nauczycielami, w celu organizacji wspólnych działań, w tym rozwiązywania bieżących trudności i kierowania wychowanków na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Prowadziłam rozmowy o charakterze wyciszającym, wychowawczym i terapeutycznym;
 • Przygotowywałam i prowadziłam warsztaty grupowe i spotkania psychoedukacyjne z uczniami dotyczące dot. profilaktyki handlu ludźmi, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiazywania problemów oraz usprawniające umiejętności komunikacyjne;
 • Prowadziłam działania psychoedukacyjne wobec rodziców dotyczące sposobów radzenia sobie
  z trudnościami takimi jak: eliminowanie lęku separacyjnego, eliminowanie zachowań problemowych (agresja i autoagresja), wprowadzanie właściwych nawyków żywieniowych – treningu jedzenia, treningu czystości i kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, właściwych postaw wychowawczych – prawidłowego określania granic i egzekwowania konsekwencji;
 • Informowałam i edukowałam rodziców w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji przedszkola/szkoły i warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, oraz organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu;
 • Służyłam pomocą w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • Systematycznie konsultowałam z wicedyrektorami sprawy wychowanków i inne bieżące zadania zlecone do realizacji;
 • Współpracowałam z psychologami i pedagogami szkolnym, nauczycielami oraz rodzicami wychowanków w celu wspólnego poznawania i rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych wychowanków;
 • Wspierałam nauczycieli, wicedyrektora i pedagoga podczas spotkań z rodzicami i opiekunami na terenie placówki;
 • Brałam udział w pracach zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania uczniom i dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Współpracowałam przy organizacji uroczystości i wydarzeń szkolnych i przedszkolnych. 

 • Uczestniczyłam w przygotowaniu Dnia Zespołu Downa (data) oraz Dnia Świadomości Autyzmu (data).
 • Wspomagałam wychowawców przy organizacji ważnych wydarzeń;
 • Zainicjowałam i zorganizowałam konkurs dla uczniów podczas Tygodnia bez Monitora na terenie placówki, który odbył się w dniach (data).

7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

1. Podejmowałam działania w celu rozpoznawania problemów rozwojowych oraz wpływu środowiska na poziom funkcjonowania podopiecznych.

Pomysły na przykładowe wpisy:

 • Przeprowadzałam badania i działania diagnostyczne oraz formułowałam wnioski postdiagnostycznych dotyczące aktualnego poziomu rozwoju wychowanków/uczniów;
 • Przeprowadzałam próby diagnostyczne przy pomocy Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R), w celu lepszego zaplanowania pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem;
 • Obserwowałam zachowania dzieci podczas różnego rodzaju zajęć i aktywności;
 • Prowadziłam rozmowy wspierające z uczniami w sytuacjach kryzysowych;
 • Prowadziłam zajęcia o charakterze terapeutycznym wspomagające rozwój opóźnionych umiejętności;
 • Podejmowałam rolę mediatora w przypadku konfliktów pomiędzy uczniami;
 • Podejmowałam działania korygujące niewłaściwe zachowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych;
 • Analizowałam wytwory swobodnej aktywności podopiecznych w kontekście naturalnych sytuacji społecznych, podczas zajęć WWRD oraz lekcji.
 • Prowadziłam wywiady z uczniami i rodzicami/ opiekunami prawnymi, pracownikami PCPR/MOPS/DOPS oraz nauczycielami, aby lepiej poznać trudności, problemy i sytuacje społeczno-socjalne uczniów;
 • Wspierałam i edukowałam rodziców w zakresie niepełnosprawności dzieci i różnorodnych form wsparcia na terenie placówki i domu rodzinnego;
 • Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami i opiekunami na terenie szkoły i domu rodzinnego;
 • Analizowałam dokumentację dostarczaną przez rodziców lub opiekunów, w tym opinie i orzeczenia;
 • Współpracowałam z psychologami i pedagogami szkolnymi, nauczycielami oraz rodzicami uczniów w celu wspólnego poznawania i rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych uczniów;
 • Uczestniczyłam w opracowaniu poradnika dla rodziców wspomagającego pracę zdalną z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

1. Podczas zajęć indywidualnych i grupowych korzystałam z:

Na przykład:

 • elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • programów aktywności Knilla
 • elementów gimnastyki mózgu metodą Dennisona
 • wykorzystywałam gry planszowe rozwijające umiejętności takie jak: Dooble, Jenga, Domino, Chińczyk i inne.

2. Opracowywałam własne pomoce edukacyjne korzystając z portalu internetowego www.printoteka.pl jeśli jeszcze nie znasz, POLECAM!

3. Opracowywałam scenariusze zajęć warsztatowych uwzględniając aktualne indywidualne potrzeby i możliwości dzieci. Korzystałam z literatury:

Przykładowo:

 • „Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych” Autor: Małgorzata Jachimska(opr.), Wydawnictwo: Unus
 • „Skillstreaming. Kształtowanie umiejętności ucznia” Autorzy: McGinnis, Ellen, Goldstein, Arnold P., Wydawnictwo: Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom Karan (2001)
 • „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” Autor: W. Bogdanowić, D. Okrzesik, Wydawnictwo Harmonia.
 • „Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych” Autor: Eric Schopler, wyd. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 • „Integracja mózgu. Wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka.” Autor: Paul E. Dennison, Gail E. Dennison, wyd. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów.
 • „Zabawy dla dzieci z autyzmem” autor M. Sabik, A. Szczypczyk, Wydawnictwo Harmonia.

7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

Pomysły na przykładowe wpisy:

1. Dokonywałam ewaluacji swojej pracy.

 • Przeprowadzałam cykliczne diagnozy, analizowałam wytwory dzieci powstające podczas zajęć oraz formułowałam wnioski postdiagnostyczne;
 • Opracowywałam scenariusze zajęć w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci uwzględniając strefę najbliższego rozwoju;
 • Dokonywałam ewaluacji i modyfikowałam sposoby pracy z dziećmi i uczniami;
 • Regularnie konsultowałam indywidualne przypadki z opiekunem stażu, wychowawcami, specjalistami i rodzicami;
 • Uczestniczyłam w różnych formach dokształcania – kursach, konferencjach, szkoleniach; – powinności
 • Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i dziecka.

2. Dokumentowałam pracę psychologa szkolnego.

 • Przygotowywałam i modyfikowałam scenariusze zajęć uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci;
 • Współtworzyłam Indywidualne Programy Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz karty obserwacji postępów;
 • Dokumentowałam postępy dzieci przedszkolnych oraz dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Wspomagałam wychowawców przy formułowaniu opinii wydawanych dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Prowadziłam dziennik psychologa oraz dzienniki zajęć WWRD;
 • Sporządzałam opinie na temat występujących trudności i postępów dzieci na potrzeby instytucji pomocowych (MOPS/DOPS/PCPR, wizyt u lekarza psychiatry);
 • Sporządzałam sprawozdanie z planu pracy psychologa;
 • Sporządzałam notatki służbowe.

7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

Aby zrealizować ten punkt, trzeba zorganizować jakieś zajęcia psychoedukacyjne lub szkolenie dla innych, na przykład:

1. Prowadziłam zajęcia w obecności wicedyrektora i opiekuna stażu oraz spotkania zespołu samokształceniowego. – powinności

 • Przeprowadziłam szkolenie zespołu samokształceniowego (nazwa zespołu) z udziałem rodziców pt. „nazwa szkolenia” w dniu (data) w obecności opiekuna stażu. Przebieg spotkania i zrealizowane cele omawiałam z opiekunem stażu mgr (imię i nazwisko) oraz dokonałam ewaluacji według jej wskazówek;
 • Przeprowadziłam spotkanie dla wychowawców grup przedszkolnych w ramach zespołu samokształceniowego przedszkola specjalnego dotyczące analizy dokumentacji oraz prawidłowego przygotowywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka w dniu (data);
 • Przeprowadziłam spotkanie dla nauczycieli w obecności wicedyrektora w ramach zespołu samokształceniowego (nazwa zespołu) dotyczące analizy dokumentacji oraz prawidłowego przygotowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych w dniu (data).
 • Prowadziłam zajęcia o charakterze terapeutycznym podczas wczesnego wspomagania rozwoju w obecności opiekuna stażu mgr (imię i nazwisko) oraz omawiałam z nim ich przebieg, realizowane cele i dokonywałam ewaluacji według wskazówek opiekuna stażu.

2. Pełniłam rolę opiekuna stażu dla studentki V roku psychologii na Uniwersytecie.

7 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Pomysły na przykładowe wpisy:

1. Podejmowałam działania profilaktyczne w oparciu o diagnozę problemów środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 • Przygotowywałam i prowadziłam warsztaty grupowe i spotkania psychoedukacyjne z uczniami dotyczące profilaktyki handlu ludźmi, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiazywania problemów oraz usprawniające umiejętności komunikacyjne, itd;
 • Aktywnie propagowałam rozsądne korzystanie z urządzeń multimedialnych przez dzieci i młodzież.
 • Edukowałam i wspierałam rodziców w uważnym kontrolowaniu sposobu i czasu poświęcanego na rozrywkę w Internecie.
 • Zainicjowałam i przygotowywałam materiały edukacyjne w ramach akcji Tydzień bez monitora w oparciu o materiały organizacji Screen Free Week. Podczas stażu na nauczyciela mianowanego przeprowadziłam dwie edycje wydarzenia;
 • Udzielałam wsparcia psychologicznego na terenie domu rodzinnego uczniów objętych nauczaniem indywidualnym;

7 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Pomysły na przykładowe wpisy:

1. Podejmując działania, zmierzające do uzyskania awansu zawodowego, korzystałam z przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowałam wiedzę o zmieniające się akty prawne. Zapoznałam się z:

 • Kartą Nauczyciela z późniejszymi zmianami
 • Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.
 • Ustawą wprowadzająca prawo oświatowe z 14.12.2016 r.
 • Przepisami wprowadzającymi ustawę prawo oświatowe 11.01.2017 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  z dnia 24 sierpnia 2017 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  z dnia 26 lipca 2018 r. oraz rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
  z dnia 17 marca 2017 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej z dnia 14 lutego 2017 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r.
 • Rozporządzeniem w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z dnia 03 sierpnia 2018 r.
 • Wykorzystywałam w codziennej pracy wiedzę na temat organizacji pracy szkoły poprzez analizę dokumentów określających zasady jej funkcjonowania takich jak: Statut PZKS, Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników PZKS w Wejherowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w SOSW nr 1 w Wejherowie, Instrukcji kancelaryjnej.

2. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

 • Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. opracowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela;
 • Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. statutu, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, itd. itp.;
 • Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. aktualizacji procedur oraz zredagowałam procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia;

7 ust. 2 pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

 • Przygotowując prezentację na spotkania zespołów samokształceniowych korzystałam z programów pakietu Office, a podczas spotkania wykorzystałam projektor multimedialny.
 • Podczas przerwy w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 współtworzyłam materiały edukacyjne dla rodziców „Domowy mini poradnik wspomagający pracę zdalną z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju” oraz „Domowy mini poradnik wspomagający pracę zdalną z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – uczestniczyłam w opracowaniu treści oraz przygotowałam formę graficzną materiałów, korzystając z oprogramowania graficznego Canva, GIMP.
 • Przygotowywałam materiały edukacyjne w ramach akcji Tydzień bez monitora na podstawie materiałów organizacji Screen Free Week, korzystając z pakietu oprogramowania Microsoft Office i programu graficznego GIMP.

Jeśli masz lepsze pomysły na wpisy w sprawozdaniu lub uważasz, że warto byłoby jeszcze coś dodać, pisz w komentarzu lub skorzystaj z formularza kontaktowego i napisz do mnie email, z chęcią dodam więcej inspiracji. Udało mi się zdać z takim sprawozdaniem, a o tym jak to zrobiłam w następnym wpisie.

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

Dodaj komentarz