• Seksualność

    Co wynika z badań nad konsekwencjami nadużycia seksualnego dzieci

    Typ i zakres następstw przemocy seksualnej determinują następujące czynniki (Harasim, 1999): okres trwania przemocy, rodzaj relacji, typ przemocy, reakcja na przemoc. Do następstw bezpośrednich, wczesnych, Rostain i Shumwag (za: Starowicz, 2000) zaliczają: objawy behawioralne typu acting out (nadpobudliwość, agresywność) oraz typu acting in (regresywne zachowania, zaburzenia psychosomatyczne), zaburzenia emocjonalne (lęki, depresje, samodestrukcja), zaburzenia poznawcze (zaburzenia myślenia, problemy z nauką), zaburzenia interpersonalne (konflikty, problemy rodzinne, zanik autorytetów) Natomiast występowanie odległych skutków wykorzystywania seksualnego Bentovim (1990) i Miller (1990) wiążą z: młodym wiekiem ofiary; wielopostaciowymi formami; wielokrotnymi aktami przemocy; ich urazowym przebiegiem; ignorowaniem nadużycia przez członków rodziny; Z literatury przedmiotu wynika, że do odległych następstw molestowania seksualnego należą: negatywna samoocena, również w…