Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Awans zawodowy

Plan pracy psychologa szkolnego

Praca w szkole wymaga tworzenia wielu dokumentów. Niektóre z nich niewiele wnoszą, a potrzebne są wyłącznie na wypadek kontroli kuratorium. Ponieważ kuratorium właśnie na podstawie dokumentacji ocenia czy placówka funkcjonuje prawidłowo. Dlatego też, tak ważne jest, by w papierach się wszystko zgadzało, a szkoła dużo czasu poświęcała na archiwizację dokumentów.

Plan pracy jest jednym z takich dokumentów, który tworzymy po to, by kuratorium mogło przeczytać, że zaczynając pracę zamierzaliśmy coś robić. Poniżej moje propozycje zapisów w planie pracy psychologa. Jak do tej pory, nikt nie zgłosił mi do niego zastrzeżeń. To co znajdziesz poniżej, to wszystko to co jest zgodne z aktualnymi zapisami dotyczącymi zadań psychologa w szkole, czyli §24 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Jeśli masz dodatkowe zadania w danej placówce, jak na przykład prowadzenie zajęć w ramach WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) to też warto wpisać w planie.

Plan pracy psychologa szkolnego

na rok szkolny 2020/2021

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych oraz formułowanie wniosków postdiagnostycznych;
 • diagnozowanie sytuacji rodzinnej podopiecznych;
 • prowadzenie obserwacji oraz zbieranie informacji na temat sytuacji rodzinnej i wychowawczej dzieci/uczniów;
 • analizowanie wytworów dzieci/uczniów w celu określenia poziomu rozwoju badanych funkcji;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami – psychologami, logopedami, fizjoterapeutami, oraz wychowawcą.
2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:
 • udzielanie nauczycielom i wychowawcą wsparcia w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka/ucznia;
 • udzielanie porad nauczycielom i wychowawcom w zakresie metod pracy z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu;
 • pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do dzieci/uczniów i ich rodzin;
 • podejmowanie oddziaływań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu zaburzeniom rozwojowym dzieci/uczniów;
 • rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów;
 • planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających dzieciom/uczniom osiągnięcie sukcesu;
3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb:
 • rozwiązywania problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka/ucznia w życiu placówki;
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla dzieci/uczniów i ich rodziców;
 • prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym;
 • inicjowanie i prowadzenie oddziaływań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
4. Współpraca z rodzicami:
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności edukacyjnych i rozwojowych;
 • udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – poradnictwo wychowawcze;
 • udzielanie wsparcia rodzicom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka;
 • udzielanie wskazówek i porad rodzicom/ opiekunom dzieci, motywowanie do współudziału w realizacji działań wychowawczych i wspomagających wobec ich dziecka/ucznia;
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci/uczniów;
 • udzielanie porad dotyczących prawidłowych metod wspomagania rozwoju dziecka;
 • udzielanie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami pozaszkolnymi;
 • omawianie wyników badań i obserwacji.
5. Współpraca z dyrekcją, psychologami i pedagogami szkolnym, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły:
 • systematyczne konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły w sprawach dzieci/uczniów i innych bieżących zadań zleconych do realizacji;
 • współpraca z psychologami, pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami w celu realizacji wspólnych działań.
6. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci:
 • udzielanie wsparcia w zakresie planowania, tworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 • pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji dziecka/ucznia;
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla innych pracowników pedagogicznych;
 • konsultacje w sprawach dzieci/uczniów ze szczególnymi trudnościami;
 • udzielanie porad odnośnie postępowania z dziećmi/uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, bądź przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego;
 • udzielanie informacji o możliwych formach odziaływań terapeutycznych i wspierających dziecko/ucznia;
 • omawianie wyników badań i obserwacji.
7. Doskonalenie zawodowe:
 • podnoszenie kwalifikacji w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
 • uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego rewalidacji indywidualnej oraz zespołu samokształceniowego Przedszkola Specjalnego
 • dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi psychologami szkolnymi, pedagogami oraz nauczycielami.
8. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin:
 • nawiązywanie współpracy według bieżących potrzeb;
 • wydawanie opinii i zaświadczeń.
9. Prowadzenie dokumentacji w/w działalności:
 • prowadzenie dziennika psychologa szkolnego;
 • przygotowywanie opinii i zaświadczeń według bieżących potrzeb;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z bieżącymi sprawami.
10. Inne: np. wczesne wspomaganie rozwoju:
 • współpraca przy tworzeniu programów WWRD;
 • planowanie oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym w ramach programu WWRD;
 • systematyczne konsultacje ze specjalistami współprowadzącymi terapię z dziećmi w ramach WWRD;
 • konsultacje z rodzicami dzieci objętych programem WWRD;
 • współpraca z psychologami i pedagogami w celu realizacji wspólnych działań;
 • ocenianie postępów dzieci objętych programem WWRD oraz ewaluacja programów.

Jeśli inny pomysł na plan pracy lub chciałabyś/chciałbyś coś dodać to tego co powyżej, pisz w komentarzu, może uda nam się wspólnie stworzyć idealny plan pracy dla psychologów szkolnych. Dzięki czemu, więcej czasu będziemy mogli „marnować” 😉 na pracę z uczniami niż na pracę nad dokumentacją 🙂

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

5 komentarzy

 • świeża Mężatka

  Bardzo dziękuję za ten wpis i plan pracy!
  Właśnie zaczynam pierwszą pracę jako psycholog szkolny, nie bardzo mam skąd czerpać wiedzę, więc to było właśnie samo sedno tego co mi potrzebne!!!;)

  Pozdrawiam ciepło!

  • Justyna Małas

   Czasem, ale bardzo rzadko Poradnie PP organizują spotkania raczej przypominające „superwizje” dla psychologów szkolnych. Jeśli sam Pan o siebie nie zadba to niestety psycholog szkolny najczęściej zdany jest sam na siebie.

 • Aleksandra

  Pani wzór bardzo mi pomógł, gdy w październiku ubiegłego roku zaczęłam pracę w szkole!
  Wielkie dzięki! Gratuluję bloga!

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: