Awans zawodowy

Nauczyciel mianowany plan rozwoju zawodowego

W czerwcu ukończyłam staż, a w sierpniu zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. W związku z tym mogę już podzielić się moimi doświadczeniami z całej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W trakcie trwania mojego stażu weszło w życie nowe rozporządzenie z powodu którego musiałam poprawiać plan i aktualizować go do nowych przepisów. Pierwsza wersja mojego planu zakładała inaczej sformułowane wymagania zgodne z rozporządzeniem sprzed 2018 roku. W międzyczasie jeszcze weszło to nieudane rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli, które na szczęście szybko wylądowało w koszu. Wprawdzie kilka godzin pracy nad ustalaniem kryteriów zmarnowaliśmy, ale przynajmniej tym już nie musiałam się zajmować.

Kiedy zaczynałam pracę w szkole w 2011 roku, plan rozwoju zawodowego stażysty pisało się na podstawie powinności, a sprawozdanie na podstawie wymagań. Według tych samych obyczajów pisałam później plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Jednak teraz uważam, że ten zwyczaj nie ma sensu, należy od razu pisać plan rozwoju zawodowego według wymagań uwzględniając w nim powinności.

Na uzasadnienie tego znalazłam taki zapis w Karcie nauczyciela w art. 9c. ust. 3:

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Powinności są tylko ogólnym zapisem szczegółowych wymagań. Dlatego plan rozwoju warto napisać zgodnie z wymaganiami, uwzględniając powinności. To zdecydowanie zaoszczędzi roboty przy pisaniu sprawozdania.

Ważne terminy

Poniżej prezentuję terminy, które obowiązują stażystów zgodne z aktualnymi przepisami:

Długość stażu
2 lata i 9 miesięcy

Rozpoczęcie stażu
1 września (początek roku szkolnego)
Wniosek do dyrektora

Termin oddania planu rozwoju zawodowego
Plan dołączony do wniosku

Zatwierdzenie przez dyrektora
30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, data

Poprawa planu
W wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia

Sprawozdanie
7 dni od dnia zakończenia stażu
Ocena dorobku zawodowego

Plan rozwoju zawodowego i wniosek o rozpoczęcie stażu

Wymagania i powinności, które obowiązują na ten stopień awansu zawodowego znajdujemy w § 7 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r  z późniejszymi zmianami z dnia z dnia 23 sierpnia 2019 r. i brzmią one:

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:

1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Jak już wspominałam, najlepiej pisać plan według ust. 2 czyli wymagań i zawrzeć w nich powinności, żeby na koniec stażu, gdy przyjdzie czas na pisanie sprawozdania, oszczędzić sobie czasu i nie kombinować jak przerobić 4 punkty na 8. Razem z planem oddajemy na ręce dyrektora placówki wniosek o rozpoczęcie stażu.

Treść wniosku powinna zawierać dane osoby go składającej (nadawcę), adresata i podstawę prawną, jak poniżej:

Miasto, 1 września 2020 r.

Jana Kowalska
Adres zamieszkania

Pani Dyrektor Imię i Nazwisko
Szkoły Podstawowej w Mieście

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU

Na podstawie art.9c ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. 2019r., poz. 2215) wnioskuję o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.

Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r. Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu.

Z oddaniem planu i wniosku najlepiej uwinąć się do połowy września, bo dyrektor ma 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego na zaakceptowanie lub przekazanie do poprawek takiego planu.

Zanim zaczniesz pisanie planu zastanów się co jesteś w stanie zrealizować w czasie 2 lat i 9 miesięcy stażu – lepiej zaplanować mniej, a zrealizować więcej niż odwrotnie, nie warto się rozpisywać zanadto, bo później może być problem.

Nie podzielę się moim planem, bo jak już wspominałam jest nieaktualny i musiałam wprowadzać aneksy, gdyż w trakcie mojego stażu MEN zmienił rozporządzenia, ale znalazłam przykładowy plan zgodny z obowiązującymi przepisami na stronie CEN w Koszalinie link tu –> Przykładowy wzór planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Myślę że, ten wzór może być dobrą wskazówką. Co do sprawozdania pisałam je już według obecnie obowiązujących, nowych, przepisów i podzielę się nim we kolejnym wpisie.

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

Dodaj komentarz