• Psychika

  Depresja dziecięca

  (…)pamiętajcie o dziecku jako jednostce i o rozwojowych procesach dziecka-i o jego cierpieniu i potrzebie korzystania z pomocy, i o jego zdolności do korzystania z udzielanej mu osobiście pomocy(…)” D.W. Winnicott Żeby rozpocząć omawianie zjawiska depresji należałoby najpierw dokonać rozróżnienia pomiędzy jej potocznym a naukowym rozumieniem. Powszechnie w życiu, depresję określa się jako ogólny stan smutku lub przygnębienia czy tez reakcji na trudne wydarzenie jak np. zawód miłosny, kłótnią z bliską osoba czy też niezdany egzamin, stres przed sprawdzianem. Natomiast depresja w języku klinicznym umieszczona jest w grupie zaburzeń nastroju (zaburzenia afektywne) i traktowana jest jako choroba. Zespół depresyjny to długotrwały, szkodliwy i poważny stan charakteryzujący się nadmiernym obniżeniem nastroju…

 • Seksualność

  Jak rozmawiać z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

  Zanim zaczniesz rozmowę z dzieckiem, pamiętaj o jego emocjach. Dziecko, które padło ofiarą wykorzystania seksualnego: – wstydzi się; – nie ma zaufania do dorosłych; – boi się, że: zostanie zignorowane, nikt mu nie uwierzy, zostanie zdradzone, rodzice się dowiedzą, spotka je kara – może chcieć być lojalne wobec własnych rodziców (bez względu na to czy któreś z nich jest sprawcą czy nie); – ma poczucie winy (że sprowokowało, nie obroniło się, że niszczy rodzinę) Jak przeprowadzić rozmowę z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie? Zadbaj o bezpieczne miejsce i odpowiednia odległość, Nie przytulaj i nie dotykaj dziecka, chyba, że o to poprosi, Zadbaj o ten sam poziom, żeby dziecko dotykało stopami podłogi, Naturalny…

 • Psycholog Szkolny,  Seksualność

  Trudna diagnoza…

  Nauczyciel nie musi wiedzieć jak leczyć ucznia, który padł ofiarą nadużyć, ale powinien umieć identyfikować, rozpoznawać ucznia, który stał się ofiarą molestowania i udzielić mu odpowiedniego wsparcia. Niepokojące sygnały, które może wysyłać dziecko, to: problemy z koncentracją, słaba motywacja do nauki, wzmożona męczliwość, niska samoocena i wiara we własne możliwości, wybuchy złości, słaba kontrola impulsu, agresja słowna w stosunku do rówieśników i rodzeństwa, labilność emocjonalna, wikłanie się w konflikty z rówieśnikami, przyspieszone dojrzewanie, przykładanie dużej wagi do wyglądu, łamanie zasad i norm życia społecznego pomimo ich rozumienia, wysokie pobudzenie psychoruchowe, prowokowanie dorosłych do złości i odrzucenia Specyficzność vs nie specyficzność objawów Beisert (2004) w oparciu o wyniki badań Kendall-Tackett oraz…

 • Psycholog Szkolny

  Specyfika konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym w pracy psychologa szkolnego.

  Obszarami działań pomocowych wokół których skupia się  praca psychologa szkolnego dotyczy  diagnostyki psychologicznej, profilaktyki oraz poradnictwa i pomocy psychologicznej. Niniejszy artykuł został  poświęcony trzeciej z wymienionych działalności a w szczególności konsultacjom psychologicznym o charakterze terapeutycznym. Warto jednak dodać, iż pomimo, że pewne zadania są jednakowo wyznaczone psychologom we wszystkich szkołach przez MENiS, metody i techniki pracy psycholog dobiera odpowiednio do własnych predyspozycji, możliwości oraz specyfiki szkoły. W tym artykule opiszę jedno z zakresu działań psychologicznych, które sama wypracowałam, co nie oznacza jednak, że w każdej szkole psycholog pracuje tak samo lub podobnie. Według  rozporządzenia MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  jednym…

 • Psycholog Szkolny,  Seksualność

  Procedury postępowania w przypadku odkrycia nadużycia seksualnego w szkole

  W przypadku odkrycia nadużycia seksualnego dziecka interwencję powinna zainicjować osoba bądź instytucja, która rozpoznała sygnały krzywdzenia dziecka.   Procedury postępowania na terenie szkoły: Rozmowa z rodzicami Działania prawne – Policja, prokuratura – w przypadku, kiedy krzywdzenie dziecka ma znamiona przestępstwa – Sąd – wydział rodzinny i nieletnich – w przypadku krzywdzenia dziecka – Gminy Zespól Interdyscyplinarny – procedura Niebieskiej Karty Działania pomocowe – prawna – socjalna – zdrowotna – psychologiczna/terapeutyczna Przykładowa interwencji podjęta przez psychologa szkolnego w sprawie nadużywana seksualnie przez członka rodziny: Rozmowa z psychologiem szkolnym podczas której dziewczynka ujawnia fakt nadużycia ze strony brata matki. Niezwłoczne skontaktowanie się z rodzicami dziecka, w tym wypadku matką (po wcześniejszym upewnieniu…

 • Seksualność

  Co wynika z badań nad konsekwencjami nadużycia seksualnego dzieci

  Typ i zakres następstw przemocy seksualnej determinują następujące czynniki (Harasim, 1999): okres trwania przemocy, rodzaj relacji, typ przemocy, reakcja na przemoc. Do następstw bezpośrednich, wczesnych, Rostain i Shumwag (za: Starowicz, 2000) zaliczają: objawy behawioralne typu acting out (nadpobudliwość, agresywność) oraz typu acting in (regresywne zachowania, zaburzenia psychosomatyczne), zaburzenia emocjonalne (lęki, depresje, samodestrukcja), zaburzenia poznawcze (zaburzenia myślenia, problemy z nauką), zaburzenia interpersonalne (konflikty, problemy rodzinne, zanik autorytetów) Natomiast występowanie odległych skutków wykorzystywania seksualnego Bentovim (1990) i Miller (1990) wiążą z: młodym wiekiem ofiary; wielopostaciowymi formami; wielokrotnymi aktami przemocy; ich urazowym przebiegiem; ignorowaniem nadużycia przez członków rodziny; Z literatury przedmiotu wynika, że do odległych następstw molestowania seksualnego należą: negatywna samoocena, również w…

 • Psycholog Szkolny

  Definicje i regulacje prawne pomocy psychologicznej w szkole w kontekście nadużyć seksualnych

  Według Światowej Organizacji Zdrowia [1986] przemoc seksualna wobec dziecka to „nadużywanie dziecka dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe i starsze” [za Starowiczem 1992, s. 33]. Brytyjski Komitet ds. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci definiuje molestowanie seksualne następująco: ’’Dzieckiem seksualnie wykorzystywanym uznać można każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez zaniedbywanie swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej” [Glaser, Frosh ,1995]. Zgodnie z art. 200 Kodeksu karnego: „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej…

 • Rozwój

  Drogą do zmiany jest świadome budowanie swojego życia każdego dnia…

  z Izabelą Piuro rozmawiała Beata Wawryniuk (www.punktzwrotny.com.pl) Wielu z nas nie chce iść przez życie raz utartą ścieżką, a jednak to robimy. Dlaczego? Jednym z powodów, dla których ludzie unikają zmiany swojego życia, czy kierunku, w którym podążają, jest uniknie odpowiedzialności. Wybór naszej drogi życiowej w dużej mierze determinowany jest głęboko zakorzenionymi w dzieciństwie schematami życiowymi. Ludzie postępują zgodnie z wcześniejszym doświadczeniem, dlatego rodzina, w której „wszystko” się zaczyna, wywiera znaczący wpływ na nas i nasze późniejsze działanie. Dlatego tak ważne jest, aby jak najbardziej świadomie decydować o swoim życiu, nie poddawać się nawykom i schematom, nie zrzucać winy i odpowiedzialności na karb dzieciństwa i złych doświadczeń z przeszłości, tylko…